mercredi 12 juin 2013

کلاف سردرگم و سرگیجه ملتبه نظرِ من بهتره وقتی‌ رأی دادند و خرده شد بروند و اعتراض کنند، البته اگه توانستند و می‌توانند پس بگیرند، اگر هم نتوانستند پس بگیرند که هیچی‌ روز از نو روزی از نو باز کشته شدن جوانان و زندان و تجاوز تا ۴ سالِ بعد که دوباره  رأی میدن.
در این مرحله برای آنها به عادت تبدیل شده است و بدون شرکت در انتخابات و لمسِ اتفاقاتِ بعد از آن زندگی‌ برای ایشان غیر قابل تحمل است.
اما اگر رایشون خوانده شد و روحانی تمام چیز‌هایی‌ که گفته بود و وعده داده بود را نتوانست انجام بدهد و بدتر شد؟ باز هم ۴ سال بعد طبقِ عادت میروند و رأی میدهند؟ یا بخاطر اینکه انجام نشده اعتراض میکنند؟ اگر دوباره رأی میدهند که حرفی‌ نیست و مبارکشان باشد، اما اگر اعتراض می‌کنن چرا اعتراضِ ۴ سال پیش را ادامه ندادند؟
نا محتمل‌ترین روند اینه که روحانی شرایط رو تغییر بدهد، نه اینکه بتواند یا بخواهد یا نتواند و نخواهد، از این جهت که جریان از جایی‌ دیگر آب می‌خورد، همه می‌دانیم روحانی تمام مسئولیت هاش و مقامهایش رو از رهبر دارد و در تمام آنها نمایندهٔ رهبر است، یعنی اگر تغییری هم انجام بشود خواستِ رهبری است و رهبر می‌خواهد انجام بدهد. حال اگر رهبر می‌خواهد تغییری ایجاد کند چرا از طریق کسانی که میگویند رهبر به آنها علاقه دارد و نزدیکی‌ فکری دارد، این تغیرات را انجام نمیدهد؟ یعنی خامنه‌ای و مشاورینش و پشت پرده ای‌ها باید خیلی‌ احمق و ساده باشند که بیایند و آنچه را که میتوانند به اسم خود تمام کنند به دیگران نسبت دهند. به عنوان مثال آن وعده‌هایی‌ که روحانی میدهد بلا استثنا تمام این وعده‌ها زیر دست رهبر و ارگان‌های مربوط به رهبر است، از آزادی زندانیان سیاسی بگیر تا تحریم و مسالهٔ اتم و تبعیضِ قومی و مذهبی‌ و ... خوب اگر واقعا رهبر می‌خواهد آنها را حل کند و بسیار هزینه داده است تا اصلاح طلب‌ها را از قدرت دور کند، چرا دوباره آنها را به قدرت بازگردند و آنها را سهیم کند؟ چرا کاری را که در صورت تمایل خامنه‌ای جلیلی هم میتواند انجام دهد توسط روحانی انجام شود که اصلاح طلب‌ها پشتِ ایشان سنگر گرفته اند؟
و البته روی دیگرِ سکه که بیشتر از هرچیزی قابل فهم است اینکه قبل از انتخابات حرف‌ها زده شده باشد و هردو جناح چانه زنی‌‌های مربوطه را انجام داده باشند و تقسیمِ وظائف شده و هرکس مشخصا مشغول وفا به عهدِ خود باشد.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود