vendredi 28 juin 2013

دزدان و جانیان در قدرت, سیاسیون در زندان


آری اگر عقیدهٔ سیاسی خودت را بیان کنی، به زندان و شکنجه و اعدام محکوم میشوی، ولی‌ اگر برای نظام جنایت و دزدی انجام بدهی‌ پست و مقام و جایگاه خواهی‌ داشت

۲ عکس از زندانیانِ سیاسی در بندِ سیاسی زندان گوهر دشت (رجایی شهر) نوروزِ ۱۳۹۲
منبعِ عکسAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود