mercredi 25 septembre 2013

فقط یک آخوند یا دست پروردهٔ آخوند می‌تونه تنها یک آخوند و دست پروردهٔ آخوند می‌تونه در حالی‌ که سپاه ایران را یک لقمهٔ چپ کرده و یک لیوان آب هم دنبالش انداخته بالا بگه: من این شایعات رو باور ندارم.
فقط یک آخوند یا دست پروردهٔ آخوند می‌تونه در حالی‌ که پاش رو روی  گلوی مردم فشار میده و داره آنها رو خفه میکنه دیگران رو نصیحت کنه که مردم را آزار ندهند
فقط یک آخوند و دست پروردهٔ آخوند می‌تونه وقتی‌ دستهاش غرق در خون است و خونِ هزاران نفر بر گردنش است از صلح و تعامل حرف بزند
 فقط یک آخوند و دست پروردهٔ آخوند می‌تونه وقتی‌ هزاران نفر بخاطر عملیات‌های تروریستیش جانشان را از دست داده اند و ده‌ها و صد‌ها بار افشا شده حرف از دوری از خشونت و تروریزم بزنه
 فقط یک آخوند و دست پروردهٔ آخوند می‌تونه آنقدر وقیح و بی‌ شرف باشه در حالی‌ که خودش از عاملان دیکتاتوری است ادعای دموکراسی خواهی‌ برای منطقه را بکند
 فقط یک آخوند و دست پروردهٔ آخوند می‌تونه آنقدر پست و بی‌ وجود باشه که علیرغم آشکار بودنِ همدستی با بشار اسد در قتل و عام هزاران انسانِ بی‌ گناه ( قبل از اینکه نیرو‌های مسلح در سوریه به وجود بیان) بیاد و بگه ما خواهان آرامش و صلح و احترامِ متقابل در منطقه هستیم
 تنها یک آخوند و دست پرورده آخوند می‌تونه آنقدر موذی و پفیوز باشه که تحریم‌ها رو ایران هراسی و اسلام هراسی معرفی کنه ولی‌ در برنامه‌ تلویزیونیِ داخلی‌ بگه ما غرب را فریب دادیم و هیچ وقت غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکرده بودیم.

فقط یک آخوند و دست پروردهٔ آخوند می‌تونه در عینِ حال همه اینها رو در خود داشته باشه و بسیار آرام و رلکس و لبخند به لب دورِ دنیا رو بگرده و به ریش مردم بخنده.
 و در پایان تنها دکاندارانِ بازار شیادی و نون به نرخِ روز خور‌ها هستند که از این آخوند و دست پروردهٔ آخوند طرفداری می‌کنن و انسان‌های ساده لوح را دنبالش به قر و آواز وامیدارن.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود