mercredi 25 septembre 2013

یک لحظه خود را جای این مادر بگذارید و بعد سخنان رئیس جمهورِ ایران در سازمانِ ملل را گوش کنید

آن لحظه را مجسم کنید که رئیسِ دولت بالای منبر (ببخشید از تریبون سازمانِ ملل) شروع می‌کند به حرف زدن و لبخند‌های گستاخانه و پر از رذالت و موذیانه، بعد به سراغِ مشکلات دنیا میرود، دنیا در خشونت و افراطی گری است و جنگ و کشتار بیداد می‌کند، بناگاه رئیسِ دولت فرشتهٔ صلح میشود ( البته بجای کبوتر عمامه بر سر دارد) حرف از صلح, حقوق مسلم بشری, امنیت, کرامت انسانی, آرمان‌های بشری, آرامش و مدارا میزند و از لزوم برقراری دموکراسی و احترام به مردم و حقوق و رأی و انتخاب آنها میگوید، میگوید باید مدارا کرد و تعامل به خرج داد و همچنین مردم فلسطین هم باید در کشور خود باشند و کسی‌ حقِ اشغال و زورگوی بر آنان نداشته باشد و خلاصه دنیا گل و بلبل باشد و باز لبخندِ ملیح و رذیلانه و فریبکارانه. چه حسی به شما دست میدهد وقتی‌ چنین حرف‌هایی‌ را می‌شنوید اما در داخل کشور جگر گوشهٔ ات را گرفته اند به اتهام نوشتن و بعد شکنجه کرده اند و زیرِ شکنجه کشته اند، کسی‌ هم جوابگو نیست و هرروز یکی‌ از مسئولان حرفِ بیربط و توهین آمیز و مسخره‌ای میزند و ارجاع میدهد به ناکجا آباد؟

چه حسی به شما دست میدهد وقتی‌ مادرِ ستار بهستی باشید و بچه ات را کشته باشند و کسی‌ برای دلداری دادن و معذرت خواهی‌ به سراغت نمی‌‌آید و مجبور باشید به سازمانِ ملل و بان کی‌ مون نامه بنویسید که پروندهٔ پسرِ من را پیگیری کنید، اما رئیس دولت که آنجا دنبال قاتلِ به ظاهر دانشمندان میگردد در ۲ ماه ریاستش هیچ تلاشی در اینباره نکرده و سکوت کرده است؟

چه حسی خواهید داشت وقتی‌ تمام آن حرف‌های پوچ و فریبکارانه را می‌شنوید و تمامِ آن کلماتِ قصار و ادبی‌ را می‌شنوید و چهره کریه آن شخص را خارج از ایران می‌بینید که در کمالِ ذلالت رفته تا کمی‌ بارِ گرانِ تحریم‌ها را کم کند، اما در داخل یال و کوپالی دارند و مگر کسی‌ میتواند به اسب آنها بگوید یابو؟

چه حسی به شما دست میدهد وقتی‌ بدانید شخصی‌ قدرت دارد و تریبون دارد و دروغ میگوید و میکشد و از بین میبرد، اما نمیتوانید حرف‌های خود را بزنید و همانجا رسواترش کنید؟

چه حسی دارد همه این درد‌ها را بکشی و بعد هموطنت برای آن حرف‌ها هورا بکشد؟ همان هموطنت که در تمامِ آن درد‌ها شریکت است اما ...

آری لحنِ گفتمان در خارج و برای زورمداران عوض شد اما درد‌ها همچنان مانده است و زخم‌ها همچنان باز برای کسانی‌ که زیر آوارِ ننگین این حکومت گیر افتاده اند.حقوق مسلم بشری» خواند و اقدامات «زورمدارانه اقتصادی و نظامی» را ضد «صلح»، «امنیت»، «کرامت انسانی» و ضد« آرمان‌های بشری


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود