lundi 23 septembre 2013

علی‌ داعی: قهرمانی زنگ زده گفته یه جوری قضیه را ماست مالی کنیددوستِ مشترکِ (مرتضی‌ کریمی‌) من و آقای قهرمانی زنگ زده و گفته یه جوری این قضیه رو ماست مالی کنید.

علی‌ دایی در برنامه‌ ۹۰ اعلام کرد روزِ قبل آقای قهرمانی توسطِ دوستِ مشترک با من تماس گرفت که من یکجوری قضیه را ماست کنم
علی‌ دایی در این برنامه از حرف‌هایش دفاع کرد و گفت که تمامِ قضیه را به فدراسیون اعلام کرده و مدارک را تحویل داده است.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود