lundi 14 octobre 2013

بشار اسد و اشخاصی‌ که باید جایزه صلحِ نوبل را می‌گرفتند

بشار اسد که با بدبختی از دام جنگ فرار کرد و فشار‌های زیادی را از سر گذراند و عاقبت حاضر شد تمام سلاح‌های شیمیای خود را تحویل دهد ( یا نابود کند یا انتقال دهد) در جدید‌ترین سخنرانی گفته است که باید جایزهٔ صلحِ نوبل را به من می‌دادند و سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی  بخاطرِ من است که این جایزه را  دریافت کرده اند. با توجه به حرف‌های بشار اسد ما لیستِ اشخاصی‌ که جایزهٔ صلحِ نوبل را میبایستی دریافت میکردند و در حقِ آنها ظلم شده را اینجا می‌نویسیم باشد که درسی‌ برای آینده گان باشد.
جایزه صلحِ ۱۹۲۰  برای استالین بخاطر دست داشتن در قتلِ عامِ صد‌ها هزار نفر و بیشتر
جایزهٔ سلِ نوبلِ ۱۹۳۰ برای هیتلر بخاطر راه انداختن یک جنگِ جهانی‌ که ۶۰ ملیون کشته داشت و کشور‌های زیادی را نابود کرد
جایزه صلحِ نوبلِ ۱۹۳۵ برای موسیلینی بخاطرِ داشتنِ   رژیمِ فاشیستی در ایتالیا و بخاطر انداختن جان ملیون‌ها نفر
جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۱۹۶۰ برای آمریکا که در جنگِ   ویتنام از هیچ جنایتی فروگذار نکرد
جایزه صلحِ نوبل  ۱۹۷۰  برای پینوشه که با انداختنِ حکومت سالوادور آلنده هزاران انسان را به کام مرگ برد.
جایزهٔ سلِ نوبلِ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ برای صدام حسین دیکتاتورِ عراق که با راه انداختنِ ۲ جنگ مردم کویت و ایران را به کشتن داد و همچنین عراق را به نابودی کشید.
جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۱۹۹۰ برای خمینی که یک کشورِ زنده را تحویل گرفت و یک گورستان برجای گذاشت
جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۲۰۰۰ برای کیم ایل سونگ دیکتاتورِ کرهٔ شمالی‌ و جنایت‌هایی‌ که در این کشور انجام داد و جانِ ملیون‌ها کره‌ای را گرفت و هنوز دارد می‌گیرد.
جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۲۰۰۵ برای اسامه بنلادن و القاعده که عملیات‌های تروریستی تا امروز صد‌ها هزار نفر را کشته اند و هنوز هم دنیا را تهدید می‌کنن.
جایزهٔ صلحِ نوبل ۲۰۰۷ برای قذافی دیکتاتورِ دیوانهٔ لیبی‌
جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۲۰۱۰ برای خامنه‌ای که در دورانِ رهبری هزارانِ انسان را به دار آویخت و ده‌ها هزار نفر را زندانی کرد و شکنجه کرد و موردِ تجاوز قرار داد.
جایزهٔ صلحِ نوبلِ قرنِ ۱۹ و ۲۰ برای انگلیس که کشور‌های زیادی را به بردگی گرفته بود و مستعمرات زیادی را اداره میکرد و ثروت بسیاری از کشور‌ها را به تاراج برد
جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۱ میلادی برای مسیحیت که چند صد سال تاریکی‌ را بر دنیا گسترانده بود و کلیسا جنایت‌های زیادی را سازماندهی کردند.
و در آخر جایزهٔ صلحِ نوبلِ ۶۰۰ برای محمد که با آوردن دینِ اسلام وحشی گری و جنایت را بارِ دیگر آسمانی و تثبیت کرد و از روزی که به قدرت رسید تا همین یک ساعت پیش دارد قربانی می‌گیرد و تهدیدی برای بشریت شده است.
البته اشخاص بیشتری در این لیست جای خواهند گرفت ولی‌ حضورِ ذهن و مجال بیشتر برای معرفی آنها نبود و به همین لیستِ کوتاه بسنده می‌کنم.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود