mardi 29 octobre 2013

خبر‌هایی‌ از اعدام که در حاشیه توافقات در برنامهٔ اتمی‌ به گوش می‌رسد.خانواده ۶ زندانیِ سیاسی اعلام کرده اند که فرزندانشان را برای اجرای حکم اعدام برده اند و به آنها گفته اند که فرزندانشان اعدام خواهند شد. رژیم که درگیر باج دادن و نوشیدنِ جامِ زهر در خارج از کشور است و در نتیجهٔ تحریم‌ها ناچار به نرمش قهرمانانه شده است، نمی‌خواهد که در داخلِ کشور این ماجرا به نرمش داخلی‌ و باز شدن فضا تعبیر شود و مردمِ داخل هم از ضعفِ رژیم استفاده کرده و خواست هاشون را فریاد بزنن، به همین منظور زندانیانی که میتواند با چند برچسبِ پژاک، قاچقچی و تجزیه طلب، اعدام و صدای آنها را در مجامع حقوق بشری محدود کند و همینطور دلدادگان به اصلاحات و اعتدال را که چشم به دهانش دوخته اند با این برچسب‌ها دور نگاه دارد، ولی‌ در اصل پیام روشنش را برای عمومِ مردم بفرستد که قرار نیست آنچه در خارج از کشور صورت میگرد و امتیاز‌هایی‌ که به غرب داده میشود در داخل منعکس شود و در بر همان پاشنه خواهد چرخید و اقتدار در سرکوب و جنایت همچنان پا برجاست و فکر نکنید میتوانید چیزی بخواهید یا کاری بکنید. از همینرو باید هوشیار باشیم که اخبارِ مربوط به مذاکره و اعلامهای مبنی بر تعامل و به نتیجه رسیدنِ مذاکرات نقض‌های بیش از پیشِ حقوق بشر در داخل را تحتِ تأثیر و کمرنگ نکند.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود