mardi 8 octobre 2013

دزدی ادبی‌ و دزدِ بی‌ شرم
چندی پیش شخصی‌ در فیسبوک از اینکه شعرش رو به نامِ شریعتی ( همان دکتر شریعتی خودمون که براش کلی‌ جک داریم) در کیهان لندن چاپ کرده بودند ناراضی‌ بود، این شخص خود را با عنوانِ شاعر و ادیب معرفی میکرد و دوستاش و همراهانِ صفحه هم استاد استاد دنبالش راه افتاده بودند، اول که شکوایه را دیدم ناراحت شدم که چرا کیهان لندن چنین ظلمی کرده و شعرِ این شخص رو دزدیده، بعد که شعر را دیدم برق از ۳فازم پرید،‌ای داد و بیداد از این همه پر روی و بی‌ شرمی، اون شعر از آثارِ معروف و شناخته شدهٔ "کارو "  به نامِ "کفر نامه" بود.


خداوندا !خداوندا...!اگر روزی بشر گردیزحال بندگانت با خبر گردیپشیمان می شدی از قصه خلقتاز اینجا از آنجا بودنت !خداوندا ...!اگر روزی ز عرش خود به زیر آییلباس فقر به تن داریبرای لقمه ی نانیغرورت را به زیر پای نامردان فرو ریزیزمین و آسمان را کفر می گویی ... نمی گویی؟خداوندا ...اگر با مردم آمیزیشتابان در پی روزیز پیشانی عرق ریزیشب آزرده و دل خستهتهی دست و زبان بستهبه سوی خانه بازآییزمین و آسمان را کفر می گویی ....نمی گویی؟خداوندا ...اگر در ظهر گرماگیر تابستانتن خود را به زیر سایه ی دیواری بسپاریلبت را بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاریوقدری آن طرف تر کاخ های مرمرین بینیو اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشدو شاید هر رهگذر هم از درونت با خبر باشدزمین و آسمان را کفر می گویی ....نمی گویی؟خدایا خالقا بس کن جنایت را تو ظلمت را...!تو خود سلطان تبعیضیتو خود یک فتنه انگیزیاگر در روز خلقت مست نمی کردییکی را هم چون من بدبختیکی را بی دلیل آقا نمی کردیجهانی را چنین غوغا نمی کردیدگر فریادها در سینه ی تنگم نمی گنجددگر آهم نمی گیرددگر این سازها شادم نمی سازددگر از فرط می نوشی می هم مستی نمی بخشددگر در جام چشمم باده شادی نمی رقصدنه دست گرم نجوائی به گوشم پنجه می سایدنه سنگ سینه ی غم چنگ صدها ناله می کوبد..اگر فریادهایی از دل دیوانه برخیزدبرای نامرادی های دل باشدخدایا گنبد صیاد یعنی چه؟فروزان اختران ثابت سیار یعنی چه؟اگر عدل است این پس ظلم ناهنجار یعنی چه؟به جدی درد تنهایی دلم رارنج می دادکه با آوای دل خواهم کشم فریاد و برگویمخدایی که فغان آتشینم در دلسرد او بی اثر باشد خدا نیست؟!شما ای مولیانی که می گوید خدا هستو برای او صفتهای توانا هم روا دارید!بگویید تا بفهممچرا اشک مرا هرگز نمی بیند؟چرا برناله پر خواهشم پاسخ نمی گوید

یکی‌ دو نفر بهش فهماندن که این شعر از آثارِ " کارو" است، اما با کمالِ وقاحت میگفت این شعر از من بوده و یک بار در جمع شاران و ادیبان و استادانِ بزرگ خواندم و کسی‌ نگفت از کارو است ( یعنی حتما کارو از من دزدیده) ، خلاصه کامنت‌های آنها را پاک و آنها را از جمعِ دوستان حذف کرد. با خودم گفتم صفحه را بگردم ببینم شاید واقعا شاعر باشه و دیگران از رو دستش کپی کرده باشند.

چند شعر در صفحش گذاشته بود و نتنها اسمِ شاعر را ننوشته بود بلکه یک تاریخ هم زیرِ شعر نوشته بود به آن معنا که این شعر را در آن تاریخ نوشتم و عکسی‌ را هم ضمیمه شعر کرده بود.
خلاصه شعر‌ها رو که بررسی‌ کردم به چیز‌های جالبی‌ رسیدم از این قرار

یک شعر از "شهریار" گذشته بود:
 گفتید ......مرانید گدا را ، از در من نیز مرانده ام، تو خود می دانی من هم که گدای توام ای باب نجات --- اما......تو چگونه این گدا می رانی
 دوبیت از یک شعر دهه ۷۰

یک شعر از مهدی سهیلی:

روزگاري رفت و من در هر زمان ـ
آزمودم رنج « غربت » را بسي
درد « غربت » ميگدازد روح را
جز « غريب » اين را نميداند كسي

هست غربت گونه گون در روزگار
محنت غربت بسي مرگ آور است
از هزاران غربت اندوه خيز
غربت « بي همزباني » بدتر است

حالا اینکه کیهانِ لندن اشتباه کرده و شعرِ "کارو" رو به اسمِ " شریعتی" پخش کرده هم بماند


مشخصاتِ این شخص به توصیه دوستان حذف شد. امیدوارم خودش بیاد و توضیح بده و از کارش اظهارِ پشیمانی بکنه
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود