mercredi 31 mars 2010

گزارش تصويری از شرايط کودکان در ايرانکودکان طبقات محروم ايران با شرايط زندگی دهشتناکی روبرو بوده و بسياری از ايشان به منظور کمک به درآمد خانواده مجبور به کار در شرايط سختی هستند.  ویدئو زیر تنها بخش کوچکی از سختیهای کودکان کار در ایران زیر چکمهٔ سربازان اسلام است،

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود