mardi 30 mars 2010

نظاره گر سنگسار دعا بودند و کاري نکردند٬ اين بار براي سرپوش گذاشتن بر اين جنايت٬ چهار نفر را وحشيانه اعدام کردند.

doaa_96_x_90
روز هفت آوريل 2007 دعا خليل اسود در شهر بشيقه در کردستان عراق در مقابل چشم دهها نفر و در حاليکه سه نفر از افراد مسلح دولت محلي کردستان در محل حضور داشتند٬ سبعانه و وحشيانه سنگسار شد. فيلم اين جنايت٬ در سراسر دنيا پخش شد و موجي از خشم و غم و درد عميق را بر روان ميليونها نفر بر جاي گذاشت. موجي از اعتراض عليه اين سبعيت و وحشيگري و همچنين سکوت و نظاره افراد مسلح حکومتي و تائيد عملي اين جنايت توسط حکومت محلي کردستان در دنيا راه افتاد. نامه هاي اعتراضي و موجي از خشم و انزجار روانه باندهاي حاکم بر کردستان عراق شد.
روز ۲۷ مارس 2010 دولت عراق و حاکمين محلي کردستان٬ چهار نفر را به بهانه پاسخگويي به سنگسار دعا ٬ اعدام کردند. اين يک زخم تازه بود که متاسفانه با اعتراض چنداني روبرو نشد. گويي با اين خونهايي که وحشيانه ريختند٬ پاسخ سنگسار دعا را دادند٬ در حاليکه اين جنايت٬ سند محکمي در دست حاکمين عراق و حکومت محلي کردستان حواهد بود که راحت بکشد و شاهد سنگسار و آتش زدن و قتل ناموسي هزاران زن ديگر در کردستان عراق باشد و با جنايت روي خود را سرخ نگهدارد.
عراق و بويژه کردستان عراق٬ قتلگاه زنان است. دعا نه اولين قرباني زن ستيزي و ارتجاع و عقب ماندگي اسلامي و غير اسلامي بوده و نه آخرين آنها. دولت محلي کردستان عراق چشم حود را بر قتل روزانه زنان در اين منطقه بسته و نه فقط اين بلکه خود مسبب اين جنايت در کردستان عراق است.
ما در ده سال قبل يعني در سال ۲۰۰۰ ليست ۵۰۰۰ زن را در دست داشتيم که قرباني نماوس پرستي و زن ستيزي در اين منطقه شده و کسي از آنها حرف نميزند.
با اعدام چهار نفر به ليست اعدامها در عراق و در کردستان چند نام ديگر اضافه شد.
عراق در شاهراه ٬ قتل و کشتار به دنبال جمهوري اسلامي ايران روان است و وقتي در ايران در يکسال حداقل ۳۳۸ نفر به قتل ميرسند٬ چه باک ٬ ميتوان در عراق و افغانستان و عربستان سعودي و سوريه و سودان٬ تعداد کمتري را کشت و خم به ابرو نياورد. سردمدار قتل و سنگسار و کشتار٬ و رکوددار اين جنايات عليه بشريت٬ جمهوري جنايتکار اسلامي است و اين حکومت جاده صاف کن ٬ جنايت توسط دولتهاي ديکتاتور منطقه است و چنين بود که چهار نفر را به سنگسار يک دختر جوان در ملا عام٬ اعدام کردند٬ و دنيا در مجموع با سکوت و نوعي ابراز رضايت به اين اعدامها نگريست!

دو برادر دعا را بهمراه دو جوان ديگر به اتهام سنگسار دعا کشتند و دستهاي خونين خود را پاک کردند و لابد احساس کردند٬ پاسخ اين جنايت و سبعيت در ملا عام را دادند.
دعا در کردستان عراق سنگسار شد. در دنيايي که اينترنت و ارتباطات جهاني ٬ اين امکان را ايجاد کرده است که ميليونها نفر اين جنايت را مستقيم ببينند و موجي از خشم و انزجار نثار مسئولين و مسببين اين جنايت بشود.
دعا را امروز در دنيا ميليونها نفر مي شناسند و سوال اين ميليونها نفر اينست چرا و چگونه ممکنست در خيابان يک دختر جوان را تکه تکه کنند و همانجا کسي کاري نکند؟ سوال اين بود که اسلحه به دستاني که در محل بودند و از بد روزگار در فيلم هم ميشد آنها را ديد٬ چگونه بود که در سکوت با اين قساوت و وحشيگري همراهي کرده و به کسي اخطارندادند که اين دختر نگونبخت را تکه تکه نکنند. اين جنايت چنان تکان دهنده ٬ چنان مشمئز کننده و چنان گويا بود که دولت محلي کردستان نميتواند به اين راحتي خود را از اين واقعه و دست داشتن خودش در اين جنايت ٬ کنار بکشد.
همان موقع از طرف کميته بين المللي عليه سنگسار يک نامه شديداللحن اعتراضي براي مقامات حکومتي در کردستان فرستادم و جوابي از مسئولين اينها در بروکسل دريافت کردم که خودشان را بري از هر نوع مسئوليتي دانسته بودند!!!

اکنون در عراق و در خفا حداقل در يکسال گذشته ۱۰۰ نفر را اعدام کرده اند. قتل عمد دولتي وسيله اي است در دست اينها براي ترساندن مردم و محکم کردن پايه هاي حکومتشان و اعدامها با اعدام صدام حسين شروع شد و با اعدام دهها نفر در زندانها که حتي اسم و مشخصات آنها را اعلام نميکنند ادامه يافته است. ما از نهادهاي مدافع حقوق انساني اخبار اين اعدامها را دريافت ميکنيم. و اين هفته در موصل با سرعت حکم اعدام چهار نفر اعلام و اجرا شد.
اين جنايت را کميته بين المللي عليه اعدام بشدت محکوم ميکند و اعلام ميکند قتل چهار نفر نه فقط هيچ پاسخي به جنايت بيشرمانه و سنگسار دعا نيست٬ بلکه سرپوش گذاشتن بر اين جنايت و رسميت دادن به جنايات بيشتر توسط حاکمين در عراق و در کردستان عراق است.
دعا سنگسار شد چرا که افکار و عقايد عقب مانده و ارتجاعي و زن ستيز در آن جامعه بيداد ميکند
دعا سنگسار شد چرا که حاکمين از قوانين ضد زن دفاع ميکنند٬ قانون احوال شخصيه و قوانين مربوط به زنان اسلامي وا رتجاعي است و دعا سنگسار شد چرا که دولت عراق و دولت محلي در کردستان عراق آغشته به مذهب و اسلام و زن ستيزي و ناموس پرستي هستند. .
دعا سنگسار شد چرا که در کردستان عراق در دوره حکومت همين نيروهاي ناسيوناليست و ارتجاعي٬ هر دقيقه يک زن قرباني ناموس پرستي و ارتجاع ميشود و دولت فخيمه در مورد آنها سکوت کرده و با هزار زبان به اين فرهنگ رسميت داده و از آن دفاع ميکند.
دعا سنگسار شد چرا که زن کشي و قتل به دليل ناموس سالها است جان هزاران زن را قرباني کرده و حاکمين مفتخور ٬ ميلياردها دلار بالا ميکشند و در ثروت و نعمت غوطه ميخورند و ديناري صرف رسيدگي به معضلات زنان و يا حتي صحبت کردن در مورد اين وقايع نميکنند.
دعا سنگسار شد٬ چرا که اسلحه به دست حکومت همانجا ايستاد و از سنگسار دعا عملا لذت برد و حرفي نزد و امروز براي مشروعيت دادن به اعدام٬ براي اينکه کمونيستها و مخالفين را بتوانند بکشند٬ به بهانه پاسخگويي به سنگسار ندا چهار نفر را کشتند و ظاهرا روي اين فاجعه سنگ گذاشتند.

فراخوان ما به همه نهادهاي مدافع حقوق انساني به مخالفين اعدام و سنگسار اينست که با صداي بلند اين جنايات دولت عراق و حکومت محلي کردستان را محکوم کرده و عليه اعدام و سنگسار در عراق٬ در همه جاي دنيا به ميدان بيائيد.

مينا احدي سخنگوي کميته بين المللي عليه اعدام

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود