jeudi 6 mai 2010

برهان سعیدی فعال کارگری و عضو شورای زنان از زندان آزاد شد


بنا بر خبر دریافتی از سنندج روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه "برهان سعیدی" فعال کارگری و عضو شورای زنان از زندان آزاد شد.گفتنی است روز چهارشنبه اول اردیبهشت برهان سعیدی جهت اجرای حکم زندان صادره علیه نامبرده، به شعبه 4 دادگاه اجرای احکام رژیم در سنندج مراجعه نمود. برهان سعیدی پیش از این مدت 3 ماه و 17 روز را در زندان مرکزی سنندج بسر برده بود. از حکم زندان صادره علیه وی تنها 13 روز باقی مانده بود

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود