jeudi 1 avril 2010

حمله نیرویهای اطلاعات به مراسم قصه خوانی برای کودکان


در تاریخ 11فروردین جمعی از جوانان و کودکان یکی از روستاهای استان بوشهر به نام شاهیجان تصمیم به برگزاری مراسمی به نام دنیایی شیرین برای کودکان بسازیم (با موضوع قصه های خوب برای بچه های خوب )را داشتند. که لحظاتی قبل از شروع جلسه نیروهای اطلاعات با راهنمایی عوامل نفوذی خود در روستا حمله اقدام به تهدید عده ای از برگزار کنندگان و دستگیری شخصی به نام محسن عمرانی بعنوان طراح مراسم نمودند که ساعاتی بعد ایشان نیز آزاد گردید

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود