lundi 4 novembre 2013

رژیمِ اسلامی " شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد را هم اعدام کرد.
رژیمِ اسلامی صبحگاهِ روزِ دوشنبه زندانی سیاسیِ کرد " شیرکو معارفی " را نیز اعدام کرد تا پیام آشتی‌ ناپذیری و اصلاح ناپذیری و چرخاندن در بر همان پاشنه را به گوش همهٔ ایرانی‌ها برساند و در این میان زندانی‌های سیاسی از اقلیت‌ها بهترین و دم دست‌ترین گزینه‌ها هستند چون با توجه به حساسیت‌ها و سؤ فهم‌ها و نااشنایی اکثریت مردمِ ایران به شرایط و موقعیتِ آن مناطق و همچنین ذهنیت‌های منفی‌ در موردِ آنها ضمنِ اینکه میخِ خود را کوبیده پیام خود را نیز برساند.

گویا ماشینِ اعدامِ این رژیم قصد کرده هرچه زودتر زندان‌هایش را خالی‌ کند و بعد با خیالِ راحت به دنیا بگید: ببینید من زندانی سیاسی ندارم.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود