lundi 25 novembre 2013

کره شمالی چگونه هسته ای شد؟ آیا ایران هم به همان راه میرود؟


در لینکی‌ که بالاتر ارجاع دادم چگونگی اتمی‌ شدنِ کرهٔ شمالی‌ تا حدی معقول شرح داده میشه و نکتهٔ قابلِ توجه این است که همین کار‌ها که آن زمان کرهٔ شمالی‌ میکرد و همان توافق‌ها و همان برخورد‌ها دقیقا در حالِ حاضر تکرار میشود، کرهٔ شمالی‌ بار‌ها توافق‌های بزرگ و "تاریخی‌ " را انجام داد و بار‌ها تعهداتی کاملا جدی را داد و هر بار هم برای وقت خریدن و کم کردنِ فشار بوده است.

سیاستِ کلی‌ کرهٔ شمالی‌ و ایران در این موضوع کاملا همسو هستند به مانندِ حرکتِ یک حیوانِ شکارچی که در انتظار رسیدنِ وقت برای شکار است، در مراحلِ حساس مخفی‌ میشود، حتی به عقب میرود و در بیشه‌ها خود را استتار می‌کند، و در مواقعی که می‌خواهد فاصلهٔ خود را باشکار کمتر کند با قدم‌های ریز اما محتاطانه به جلو میرود و آسته آسته به فاصلهٔ مورد نیاز برای استارتِ حمله  می‌رسد، و زمانی‌ که هم احتمال فرارِ شکار کمتر شد و هم موقعیت و شرایط را مناسب و موردِ پسند دید حمله را آغاز می‌کند.

جریانِ مذاکره و امضای توافق نامه و تعهد و نشست‌های پیاپی در رژیم اسلامی هم همین، سنجیدنِ شرایط و همچین خریدنِ زمان برای انجامِ آن، بدینگونه که نیروگاه‌ها و سایت‌های اتمی‌ که قبل از مذاکرات با سرعت مشغول کار بودند در دورانِ مذاکرات آهسته تر و محتاطانه کار میکنند تا تحریم‌ها و بحران‌ها کمی‌ سبکتر شوند و منابع اقتصادی و هجمه‌های همه جانبه و حساسیت‌ها کاهش یابد، اما آنچه که بدونِ شک توقفی در آن صورت نگرفته تلاش برای رسیدن به سلاحِ اتمی‌ است، رژیم با ساختنِ سایت‌های مشکوک در جاهای مختلف و زیاد کردنِ گزینه‌های احتمالی‌ برای بازرسی عملا معمای تخمِ مرغ شانسی را برای آژانس و سازمانِ ملل بازسازی می‌کند، عدم وجودِ شفافیت و تغییرِ مکانِ موادِ تکمیل کننده یا افزودنی‌ها یا قطعاتِ تسلیحاتی شانسِ رسیدنِ آژانس به تمام واقعیت‌ها را کمتر می‌کند، به همین خاطر در چند سالِ گذشته گزارش‌های ضدّ و نقیض را از آژانس شاهد بودیم.

همانطور که در ماجرای کرهٔ شمالی‌ دیده میشود آن رژیم هم تا آنجا که می‌توانست سرِ آژانس و شورای امنیتِ سازمانِ ملل گرم میکرد و توافق نامه‌های رنگارنگ امضا میکرد، حتی در بعضی‌ مورد تعلیقِ غنی سازی و فریزِ تمام سانتریفیوژ‌ها دیده میشود، و رژیمِ ایران نیز به نظر می‌رسد می‌خواهد از همان حربه‌های قانونی‌ برای فعالیت‌های غیرِ قانونی‌ استفاده کند، یعنی دستی‌ را در پشت با سلاحِ اتمی‌ قایم می‌کند و با دستی‌ دیگر که گچ گرفته نشان میدهد که ببینید این دستِ آسیب دیده و ناتوان توان دعوا و حمله را ندارد.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود