jeudi 30 mai 2013

اعلام حمایتِ جامعه مرتاض‌های هندی از اعتصاب غذا و اعطای دکترای افتخاری به دکتر مهدی خزعلیبا توجه به اعتصاب‌های زنجیره‌‌ای چند سال اخیر دکتر مهدی خزعلی و اینکه در آخرین اعتصاب رکوردِ غیر قابل تصوری را شکستند و به مدتِ ۱۴۰ روز در اعتصاب بودند، جامعهٔ مرتاضانِ هندی دکترای افتخاری مرتاضی را به ایشان اعطا کردند.

این جامعه همچنین حمایتِ خود را از شروع اعتصاب غذای جدیدِ جنابِ دکتر اعلام کرده و اعلام کردند اگر آیت لله رفسنجانی به میدان کاندیداتوری بازگردانده نشوند و رئیس جمهور نشوند آنها هم به این اعتصاب غذا میپیوندند.

 سخنگوی این جامعه همچنین خطاب به دکتر مهدی خزعلی گفتند: بابا تو دیگه کی‌ هستی‌ دستِ ما رو از پشت بستی

شایان ذکر است دکترای افتخاری مرتاضان هند هر ۱۰۰ سال به دارندگان رکورد اعتصاب غذا اعطا میگردد.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود