jeudi 14 janvier 2010

از انقلاب ترافیکش ماند و از آزادی میدانش، از استقلال هتل و از جمهوری خیابانش

امام خمینی: آب و برق و گاز مجانی می شود و پول نفت هم هر ماه در خانه هایتان می آید 30 سال بعد ... حضرت امام دکتر هاله نور دیکتاتور نایب امام زمان احمدی نژاد: باید یارانه های آب و برق و گاز برداشته شود. بنزین باید سهمیه بندی شود و به قیمت جهانی(هر لیتر700 تومان) فروخته شود!!! از انقلاب ترافیکش ماند و از آزادی میدانش، از استقلال هتل و از جمهوری خیابانش هي با خود فکر مي کنم، چگونه است که ما در اين سر دنيا، عرق مي ريزيم و وضع مان اين است و آنها در آن سر دنيا، عرق مي خورند

1 commentaire:

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود