mercredi 29 janvier 2014

دعوت به تماشای اعدام گرم تر از همیشه







بشتابید مردم برای دیدنِ جان گرفتن مهمانِ حکومت هستید، دیر بجنبید آخرین نفس‌های یک انسان را از دست میدهید.

در بسیاری از کشور‌های دنیا با چنین پلاکارد و پارچه نوشته‌هایی‌ مردم را برای شادی و رقص و پایکوبی و جشن و نشاط دعوت می‌کنن اما در کشورِ گل و بلبلِ ما و به لطفِ رهبرِ فرزانه و رئیس جمهورِ منتخب و محبوب و معتدل و به لطف دینِ مبینِ اسلام و دستگاه قضایی مستقل و به لطفِ حقوق بشرِ اسلامی، مردم را اینگونه به مراسمِ اعدام دعوت می‌کنن، با پارچه نوشته‌های رنگی‌ و شاد مردم را به دیدن مرگ فرا میخوانند






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود