vendredi 26 juillet 2013

ترسِ حکومت و اوباشِ بسیجی‌ از کتک زدنِ آمران به معروف و ناهیان از منکر


در روز‌های گذشته ۲ تن از فاطی کماندو‌های سبیل دار که کارشان گیر دادن و اذیت کردنِ مردم است گویا به دستِ قربانیان کتکِ جانانه نوشِ جان کرده اند، به همین دلیل اوباشِ بسیجی‌ و مزدور‌های مفت خورِ حکومتی به خیابان ریختند و شعار دادن و تهدید کردند و هشدار داده اند. تا باشد از این کتک زدن‌ها و دستشان درد نکند هر کس که بودند و هر طور که زده اند.

عکس‌های راهپیمایی اوباشِ بسیجی‌ِ ترسیده و مزدور‌های رژیمِ اسلامی

عکس از خبرگزاری فارس
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود