dimanche 30 septembre 2012

گوز و اسلام
دانایی صبح از خواب بیدار شد و فریاد زد فهمیدم دنیا از چه به وجود آمده است، چند روز و شب توضیح و توجیه گفت و ساخت و شرح داد و مردمان زیادی را به شک انداخت، و در آخر گفت دنیا از "گوز" بوجود آمده است، مقالات نوشت و جلسه گذاشت وکتاب نوشت ومطرح شد و زبانزد خاص وعام.

دین فروشان که آن روز ها دکانشان بی رونق بود و کاسبی کساد، به فکر چاره افتادند، گشتند و گشتند تا آیه ای چیزی پیدا کنند و به " گوز" ربط دهند و آخرش آنجا که الله گفته "باد "و" توفان "را به "گوز" تفسیر کردند و خوشحال بالای منبر رفتند، و فریاد برآوردند مردم ببینید در قرآن هم گفته شده دنیا از گوز به وجود آمده و این یعنی اسلام دین حقانیت و راستی و یکتاست. 

دانا در حالی که به آنها می خندید, دستی به ماتحت کشید و گفت حقا که دنیایشان  از تو ست.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود